مدرسه ایلیاتوس

طراحی و هدایت کار جمعــی

متناسب شده با تـجــارب بومـی

قدرت گرفته از دانـش جــهانی

هدف

می کوشیم تا دوره‌های حرفه‌ای ایلیاتوس یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای خدمت افراد در سازمان ها و جمع های کاری باشد

مدرسه ایلیاتوس

طراحی و هدایت کار جمعــی

متناسب شده با تـجــارب بومـی

قدرت گرفته از دانـش جــهانی

هــدف

می کوشیم تا دوره‌های حرفه‌ای ایلیاتوس یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای خدمت افراد در سازمان‌ها و جمع‌های کاری باشد

 نیت

طی دو دهه گذشته همواره آرزو‌داشتیم طرحی‌نو در مدیریت و اداره سازمان‌ها و جمع‌های ایرانی راه‌بیندازیم. طی هفتاد سالی که از عمر این رشته در ایران می‌گذرد، با وجود همه ی‌تلاش های‌ارزشمند فعالان حوزه مدیریت و سازمان، تا به امروز، نهضت ترجمه بر جریان تولید علم آن سایه افکنده‌است. درحالی که در همین مدت، دنیا نظریه‌های مدیریت بومی با درخشش جهانی به خود زیاد دیده‌است. 

شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد که یک نهضت تألیف دانش مدیریت بومی -که البته از دانش روز و مقبول جهانی نیز بهره برده باشد- راه بیفتد.تلاشی برای تالیف دانش مدیریت از منظری متفاوت که شاید برای ما و جامعه ما اثربخش تر باشد. سفری که تازه آغاز کرده ایم و هیجان فراوانی از مسیر ناشناخته پیش رویمان داریم.

راهبرد

ساده سازی و محصول محوری

ارزش‌

اخلاق کریمانه و آداب متدینانه

ماموریت

ما به دنبال معرفی نیروهای دارای مهارت طراحی و هدایت کارجمعی، به جامعه محل خدمت خود از طریق گزینش، پرورش و هم‌افزایش هر یک از نقش های سازمانی

رهبران: مدیران عامل و ارشد،

معاونان و مشاوران ارشد،

مدیران و مشاوران تخصصی،

پیروان: کارکنان و عامه،

با بکارگیری تلفیقی مناسب از یافته های بروز علمی و تجربه های بکر عملی هستیم.

 خـــدمـــات

مکتـب

طــــــــه

خــانــــــه

آرویـــن

مـقــام

فرزین

نظر به دغدغه ما در ایجاد محیطی که در  آن دانش بومی مدیریت بتدریج جوانه زده و بالنده شود، زنجیره به هم پیوسته خدمات زیر طراحی و ارائه شده است. اکوسیستم مشاوره مدیریت معمولاً در برگیرنده چهار حوزه پژوهش، آموزش، مشاوره و اجرا است و این زنجیره نیز همه این موارد را پوشش می دهد. منتها نه مانند مدل های رایج دانشگاهی یا شرکتی.

ادامه مطلب

نقطه تمایز مدرسه ایلیاتوس در توجه به تجربه های بومی و دادن ارزش بیشتر به آنها نسبت به چارچوب های نظری خارجی است. البته این به معنی نداشتن چارچوب نظری یا ساختن آن از ابتدا فارغ از نظریه های علمی روز نیست، بلکه به معنی سنگین تر بودن کفه تجربه نسبت به نظریه است. اینجا ابتدا تجربه های کاری است که اصالت دارد. تجربه هایی که قرار است توسط مقام فرزین و خانه آروین  به عنوان دو رکن کلیدی این مدرسه جمع آوری و پردازش شود و در اختیار مکتب طه قرار گیرد تا در تطابق با مدل های جهانی، مدل طه شامل چهارچوب مفهومی و روش اجرایی آن توسعه یافته و تکامل یابد. بنابراین مکتب طه بعد پژوهشی کار را سامان می دهد. این مکتب با ایجاد یک مدل قابل بسط -با حفظ هسته سخت- نقش هدایتی و محوری برای سایر ارکان مدرسه بازی می کند.

مقام فرزین وظیفه سازماندهی تعاملات مشاوران و مدیران سازمانی را به شکل روشمند برعهده دارد. این بازو با ارائه خدمات مادر خود، دیدی کلی و همگرا به مدیریت  فراگیر را همزمان با دیدی جزئی و واگرا به انواع متفاوت تخصص های مدیریتی در سازمان تقویت می نماید. و البته بدین شیوه دانش بکر تجربه های کاری را جمع آوری و ساماندهی می نماید.

خانه آروین با پردازش این تجربه ها و تولید محتوای آموزشی از آنها، مسئولیت آموزش کاربردی و مهارتی مدیران و کارکنان امروز و آینده را برعهده دارد. آموزشی مبتنی بر تجربه کردن تجربه های واقعی با رویکردی جذاب، مفرح و اثرگذار. این تجربه ها در فضای کار خانه آروین به مرور چنان غنی می شوند که دستمایه بروزرسانی مدل طه در مکتب طه خواهند بود. ضمن آنکه مدل طه یک مدل منبع باز خواهد بود و با روشی مناسب سایر نظرات ارزشمند متخصصان و خبرگان بازار مشاوره مدیریت ایران را ساماندهی خواهد کرد.

مدیریت

محسن رهنمافردمالک مقام فرزین

متولد 1357

فارغ التحصیل دکترای منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی 

هنرور

روح الله هنرورمالک مکتب طه

متولد 1360

فارغ التحصیل دکترای سیستم های اطلاعات از دانشگاه LSE لندن 

موسوی

سید حامد موسویمالک خانه آروین

متولد 1362

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و EMBA از دانشگاه تهران

بهرمن

بهنام بهرمنمالک مدرسه ایلیاتوس

متولد 1352

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک از دانشگاه لولئای سوئد

 نیت

طی دو دهه گذشته به دنبال آن بودیم تا طرحی‌ نو در زمینه مدیریت و اداره سازمان‌ها و جمع‌های ایرانی در اندازیم. در هفتاد سالی که از عمر این رشته در ایران می‌گذرد، با وجود همه تلاش‌های‌ ارزشمند فعالان این حوزه، نهضت ترجمه بر تولید غلبه داشته است. این درحالی است که در همین دوره، دنیا نظریه‌های مدیریت بومی با درخشش جهانی زیادی را به خود دیده است. شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد که یک نهضت تألیف دانش مدیریت بومی متکی بر دانش روز جهانی را آغاز کنیم. دانشی که شاید برای ما و جامعه ما اثربخش‌تر باشد. البته سفری است که تازه آغاز کرده و هیجان فراوانی از مسیر ناشناخته پیش روی خود داریم.

ارزش‌

اخلاق کریمانه و آداب متدینانه

راهبرد

ساده سازی و محصول محوری

ماموریت

ما به دنبال معرفی نیروهای دارای مهارت طراحی و هدایت کارجمعی، به جامعه محل خدمت خود از طریق گزینش، پرورش و هم‌افزایش هر یک از نقش های سازمانی

رهبران: مدیران عامل و ارشد،

معاونان و مشاوران ارشد،

مدیران و مشاوران تخصصی،

پیروان: کارکنان و عامه،

با بکارگیری تلفیقی مناسب از یافته های بروز علمی و تجربه های بکر عملی هستیم.

 خـــدمـــات

مــکتــــب

طــــــه

خــــــانــــــه

آروین

مــــــــقــــام

فرزین

نظر به دغدغه ما در ایجاد محیطی که در  آن دانش بومی مدیریت بتدریج جوانه زده و بالنده شود، زنجیره به هم پیوسته خدمات زیر طراحی و ارائه شده است. اکوسیستم مشاوره مدیریت معمولاً در برگیرنده چهار حوزه پژوهش، آموزش، مشاوره و اجرا است و ایلیاتوس همه این موارد را در قالب سه بازوی تخصصی مکتب طه، خانه آروین و مقام فرزین پوشش می دهد. منتها نه مانند مدل های رایج دانشگاهی یا شرکتی.

ادامه مطلب

نقطه تمایز مدرسه ایلیاتوس در توجه به تجربه های بومی و دادن ارزش بیشتر به آنها نسبت به چارچوب های نظری خارجی است. البته این به معنی نداشتن چارچوب نظری یا ساختن آن از ابتدا فارغ از نظریه های علمی روز نیست، بلکه به معنی سنگین تر بودن کفه تجربه نسبت به نظریه است. اینجا ابتدا تجربه های کاری است که اصالت دارد. تجربه هایی که قرار است توسط مقام فرزین و خانه آروین  به عنوان دو رکن کلیدی این مدرسه جمع آوری و پردازش شود و در اختیار مکتب طه قرار گیرد تا در تطابق با مدل های جهانی، مدل طه شامل چهارچوب مفهومی و روش اجرایی آن توسعه یافته و تکامل یابد. بنابراین مکتب طه بعد پژوهشی کار را سامان می دهد. این مکتب با ایجاد یک مدل قابل بسط -با حفظ هسته سخت- نقش هدایتی و محوری برای سایر ارکان مدرسه بازی می کند.

مقام فرزین وظیفه سازماندهی تعاملات مشاوران و مدیران سازمانی را به شکل روشمند برعهده دارد. این بازو با ارائه خدمات مادر خود، دیدی کلی و همگرا به مدیریت  فراگیر را همزمان با دیدی جزئی و واگرا به انواع متفاوت تخصص های مدیریتی در سازمان تقویت می نماید. و البته بدین شیوه دانش بکر تجربه های کاری را جمع آوری و ساماندهی می نماید.

خانه آروین با پردازش این تجربه ها و تولید محتوای آموزشی از آنها، مسئولیت آموزش کاربردی و مهارتی مدیران و کارکنان امروز و آینده را برعهده دارد. آموزشی مبتنی بر تجربه کردن تجربه های واقعی با رویکردی جذاب، مفرح و اثرگذار. این تجربه ها در فضای کار خانه آروین به مرور چنان غنی می شوند که دستمایه بروزرسانی مدل طه در مکتب طه خواهند بود. ضمن آنکه مدل طه یک مدل منبع باز خواهد بود و با روشی مناسب سایر نظرات ارزشمند متخصصان و خبرگان بازار مشاوره مدیریت ایران را ساماندهی خواهد کرد.

مدیریت

محسن رهنمافردمالک مقام فرزین

متولد 1357

فارغ التحصیل دکترای منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی 

هنرور

روح الله هنرورمالک مکتب طه

متولد 1360

فارغ التحصیل دکترای سیستم های اطلاعات از دانشگاه LSE لندن 

موسوی

سید حامد موسویمالک خانه آروین

متولد 1362

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و EMBA از دانشگاه تهران

بهرمن

بهنام بهرمنمالک مدرسه ایلیاتوس

متولد 1352

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک از دانشگاه لولئای سوئد

ایلیاتوس

iliatous

آدرس تهران: چهارراه ولیعصر، خیابان رازی کوچه شــیرزاد شـرقی پ۱۲ طـبقه دوم واحــد دوم غــربی

تلفن:  02166756964

 : ما را دنبال کنید

تمامی حقوق محفوظ است © طراحی شده با ❤ توسط دیرین دات نت

ایلیاتوس

iliatous

آدرس تهران: چهارراه ولیعصر، خیابان رازی کوچه شیرزاد شرقی پ۱۲ طبقه دوم واحد دوم غربی          تلفن:  02166756964

 : ما را دنبال کنید

تمامی حقوق محفوظ است © طراحی شده با ❤ توسط دیرین دات نت