فرم بیانیه چشم‌انداز سامانه جامع فروش

سند چشم‌انداز نرم افزار یا مستند دورنما (انگلیسی: Software Vision Statement) سندی است که ایدهٔ ایجاد وضعیت آیندهٔ یک سامانه را مشخص می‌کند. همچنین این سند دیدگاه ذی نفعان از نرم‌افزار مورد نظر را تعریف و ویژگی‌ها و نیازهای کلیدی ذی نفعان را برای گسترش آن تعیین می‌کند. این سند با دربر گرفتن کلیه الزامات اصلی پیش‌بینی شده، مبنایی قرار دادی برای الزامات فنی جزئی تر را فراهم می‌کند. لطفا با دقت این فرم را تکمیل کنید.
  • در این قسمت باید به هدف نهایی طراحی این سامانه اشاره کنید. به بیان دیگر این سامانه برای رفع چه نیازی به وجود آمده است.
  • در این قسمت باید کاربران سامانه را به تفکیک بنویسید.
  • در این قسمت نام پیشنهادی خود برای سامانه را بنویسید.
  • در این قسمت باید بگویید که سامانه را در کدامیک از دسته‌بندی‌های زیر قرار می‌دهید.
  • در این قسمت به ویژگی‌هایی که سامانه در آن دارای مزیت و برتری نسبت به سایر سامانه ‌ها است باید اشاره شود.