عقد قرارداد بهبود فرآیندهای امور اداری هیئت علمی دانشگاه تهران به روش نشست های تعالی کسب و کار bee . این فرآیندها شامل فرآیندهای جذب و تمدید و ترفیع و ارتقا و تبدیل وضعیت اساتید دانشگاه خواهد بود.