کاتالوگ خدمات

کاتالوگ خدمات

این فرم به منظور استخراج خدمات سازمان‌ها ایجاد شده است. اطلاعات آن مستقیما با خروجی پروژه در ارتباط است. لذا خواهشمندیم در کامل کردن ان نهایت دقت را به عمل آورید. به طور کلی به آنچه که سازمان به منظور ارائه آن به مشتریان پدید آمده، خدمت گفته می‌شود. پس نکته اساسی در شناسایی خدمات، شناسایی مشتری نهایی سازمان می‌باشد. به فرمی که به منظور شناسایی خدمات به مشتریان داده می‌شود شناسنامه خدمت یا کاتالوگ خدمت می‌گویند. فرم زیر قالب کاتالوگ خدمت می‌باشد که از شما می‌خواهیم در تکمیل آن ما را یاری فرمایید. نمونه آماده از کاتالوگ خدمات یکی از مجموعه‌های ورزشی نیز به عنوان راهنما در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته است که از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد. https://drive.google.com/file/d/1D44z2eHbUzJiJngXI5H_MDUVhboifanb/view?usp=sharing پس از تکمیل کاتالوگ هر خدمت، کاتالوگ بعدی را تکمیل کنید. این عمل را تا اتمام همه خدمات ادامه دهید. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.
 • در این قسمت نام خدمتی که ارائه می‌دهید را می‌نویسید.
 • در این قسمت توضیح مختصری درباره خدمت داده شود.
 • منظور از مراحل خدمت٬ مراحل اصلی ارائه خدمت میباشد که حداکثر ۶ گام اصلی ذکر شود . ویژگی های این گام ها به شرح زیر است: زمانی که جابه جایی درخواست بین واحد های سازمانی رخ دهد / درخواست به سازمان بیرونی ارجاع داده شده باشد / از نظر مشتری این مرحله جهت پیگیری اهمیت داشته باشد.
 • تمام شرایط و سیاست‌ها و خط مشی‌های ارائه خدمت در این قسمت نام‌برده یا به طور دقیق به قسمت مشخص از نظام برده ارجاع داده می‌شود.
  منظور این است که درخواست دریافت این خدمت به چه صورتی میتواند باشد.
  این خدمت در چه سطحی ارایه می‌شود و چه میزان از آن را پوشش می‌دهد.
 • این خدمت در چه زمانی ارائه می‌شود.
 • در بروز مشکل یا پرسش سوال و ... زمان پشتیبانی از این خدمت به صورت سیستمی و حضوری در این ساعات می‌باشد.
 • منظور زمانی است که بیشترین تقاضای خدمت توسط مشتریان وجود دارد.
 • تعداد تکرار ارائه خدمت در روز/ ماه / سال منظور است.
 • تمامی مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست و حین درخواست که مورد نیاز است تا به نتیجه برسد در این ایتم ذکر میشود.
 • تمامی گزارشاتی که حین خدمت تولید بررسی و بایگانی می‌شود.