سید معین محمدیان

سید معین محمدیان

فارغ‌التحصیل مهندسی نرم‌افزار دانشگاه علم و فرهنگ و دانشجوی مهندسی نرم افزار دانشگاه شریف

امین معینیان

امین معینیان

فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت از دانشگاه تهران و دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران

سیاوش قربانی

سیاوش قربانی

فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران و  دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

سید مصطفی حسینی

سید مصطفی حسینی

دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

مهتا ارجمند

مهتا ارجمند

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آبا و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی

محمد جواد حیدری

محمد جواد حیدری

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت

بهنوش کلانتری

بهنوش کلانتری

فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه علم و فرهنگ

منصوره زارع زاده

منصوره زارع زاده

فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ،کارشناسی ارشد mba  از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس

یاسمن صادقی

یاسمن صادقی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر طوسی

فاطمه بیاتلو

فاطمه بیاتلو

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

سجاد رجبی

سجاد رجبی

فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت از دانشگاه تهران