دکتر مهرداد باستانی پور

دکتر مهرداد باستانی پور

آسیب شناسی سازمانی، مدیریت منابع انسانی

دانش اموخته مهندسی مدیریت صنایع دانشگاه علوم و تحقیقات، دکتری خط مشی گذاری و تصمیم گیری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سید علیرضا متولیان

دکتر سید علیرضا متولیان

مدیریت دانش سازمانی، مدیریت فناوری و نوآوری

دانش آموخته مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران ، مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت و مهندسی صنایع امیرکبیر

دکتر جلیل حیدری دهویی

دکتر جلیل حیدری دهویی

متدهای کمی تحلیل و بهبود فرایند، طراحی ساختار سازمانی

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه های شریف و امیرکبیر

دکتر محمد حامد جعفرزاده

دکتر محمد حامد جعفرزاده

طراحی و توسعه سامانه های اطلاعاتی، سامانه های BPMS

عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، فارغ التحصیل دکترای سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه نیوسایت ولز استرالیا، فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران و لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر، مدیر پروژه BPM و BPMS در استرالیا و ایران