عقد قرارداد راه اندازی پرتال اطلاع رسانی پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران. این قرار داد شامل تدوین فرآیندها و خدمات قابل ارائه به دانشجویان متقاضی تحصیل به زبان انگلیسی خواهد بود که در قالب پرتالی به همین زبان ارائه خواهد شد. در این پرتال قرار است با کمک bpmsها کارتابل الکترونیکی نیز برای برخی از فرآیندهای پر کاربرد طراحی و راه اندازی شود