شروع جلسات کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم ها در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری موسسه عصرنواوران