برگزاری جلسه ارائه دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه مدیریت فرآیندهای سازمانی به همکاران واحدهای تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران